Newsletter

Regulamin programu partnerskiego

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

 

 

I.        Postanowienia ogólne

     1.        Regulamin oznacza Regulamin korzystania z Programu Partnerskiego Zielone Ciepło.

     2.        Organizatorem Programu Partnerskiego jest Zielone Ciepło spółka cywilna Piotr Śmieja, Jakub Manicki. z siedzibą w Mierzynie, ul. Elżbiety 4, 72-006 Mierzyn, , REGON:320770894 , NIP: 8513107256 – zwana w dalszej części Regulaminu „Zielone Ciepło”.

     3.        Podstawę prawną Programu Partnerskiego Zielone Ciepło stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady Programu Partnerskiego Zielone Ciepło. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Zielone Ciepło.

     4.        Program Partnerski Zielone Ciepło, zwany dalej Programem Partnerskim, oznacza program mający na celu polecanie usług świadczonych przez firmę Zielone Ciepło przez dotychczasowych Klientów oraz osoby trzecie, osobom zainteresowanym ofertą firmy Zielone Ciepło, w zakresie  instalacji Zestawów Kolektorów Słonecznych.

     5.        Uczestnik Programu Partnerskiego, zwany dalej Uczestnikiem, to podmiot polecający usługi świadczone przez Zielone Ciepło zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Programu Partnerskiego.

     6.        Klient Polecony to podmiot, który podpisał umowę na wykonanie robót instalacyjnych z firmą Zielone Ciepło w wyniku bezpośredniego działania Uczestnika Programu Partnerskiego, który przekazał kontakt do klienta firmie Zielone Ciepło przed dniem pierwszego spotkania handlowego z klientem.

     7.        Prowizja  Programu Partnerskiego, zwana dalej Prowizją, to wynagrodzenie Uczestnika po opłaceniu przez Klienta Poleconego faktury za roboty instalacyjne wystawioną przez Zielone Ciepło.

     8.        Polecenie, to podanie przez Uczestnika danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu, Klienta Poleconego, firmie Zielone Ciepło, drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście. Zielone Ciepło wystawi potwierdzenie przyjęcia polecenia na piśmie.

     9.        Korzystanie z Programu Partnerskiego Zielone Ciepło jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

II.        Uczestnicy Programu Partnerskiego Zielone Ciepło

     1.        Z zastrzeżeniem pkt II.3 Uczestnikiem może być każdy podmiot, który wyrazi chęć współpracy z firmą Zielone Ciepło i zawrze umowę o dzieło

     2.        Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne.

     3.        Uczestnikiem nie może być pracownik firmy Zielone Ciepło.

     4.        Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązany jest do przekazania firmie Zielone Ciepło danych umożliwiających wykonanie przez Zielone Ciepło ewidencyjnych obowiązków podatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

     5.        Przekazanie danych, o których mowa w pkt II.4 następować będzie poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres biuro@zielonecieplo.eu

     6.        W przypadku gdy Uczestnik odmawia podania danych wymaganych przepisami obowiązującego prawa, umożliwiających wykonanie przez Zielone Ciepło ewidencyjnych obowiązków podatkowych, Zielone Ciepło odmówi wypłacenia prowizji Uczestnikowi.

     7.        W przypadku zmiany danych Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do ich niezwłocznego uaktualnienia poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres podany w pkt. II.5, pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane.

III.        Prowizja w Programie Partnerskim Zielone Ciepło

     1.        Prowizja jest wypłacana Uczestnikowi w formie Umowy o Dzieło.

     2.        Uczestnik ma prawo do otrzymania prowizji tylko w przypadku, gdy Klient Polecony podpisze umowę na wykonanie robót instalacyjnych zestawu kolektorów słonecznych z firmą Zielone Ciepło i zostanie opłacona faktura za wykonanie tych robót .

     3.        Prowizja należna Uczestnikowi z tytułu polecenia klienta wynosi każdorazowo 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100 ) brutto.

     4.        Uczestnik może otrzymać prowizję za polecenie jednego klienta tylko raz.

     5.        Uczestnik może polecić dowolną liczbę klientów.

     6.        W przypadku polecenia jednego klienta przez więcej niż jednego Uczestnika, o tym, któremu Uczestnikowi należy się prowizja decyduje wcześniejsza data polecenia ujęta w potwierdzeniu przyjęcia polecenia wydanym przez Zielone Ciepło.

 

 

 

 

IV.        Postanowienia końcowe

     1.        Zielone Ciepło ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, jednocześnie informując o tym fakcie Uczestników na 30 dni przed zakończeniem trwania Programu.

     2.        Zielone Ciepło ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie Partnerskim w przypadku, gdy zaistnieje przesłanka wskazująca na działania Uczestnika sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.

     3.        W przypadku wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie Partnerskim, zgromadzone przez Uczestnika prowizje zostaną potrącone z należności Zielone Ciepło z tytułu odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zapisów Regulaminu przez Uczestnika, co nie ogranicza prawa firmy Zielone Ciepło do dochodzenia odszkodowania odpowiadającego wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

     4.        Zielone Ciepło ma prawo do zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.zielonecieplo.eu . W przypadku zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec stosowania regulaminu w nowym brzmieniu w stosunku do Uczestnika. Sprzeciw powinien być złożony w formie pisemnej w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji regulaminu..

     5.        Do rozpatrywania spraw wynikających z Programu Partnerskiego zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Uczestnikiem a Zielone Ciepło, a dotyczące świadczenia usług przez Zielone Ciepło, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zielone Ciepło.  Miejscem wykonywania umowy jest siedziba Zielone Ciepło.

     6.        Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2011 r.

 

Zadaj pytanie